رژیم کتوژنیک برای درمان بیماری ها چگونه عمل می کند؟