ورزش مناسب بعد از اسلیو معده کدام است؟ آیا می توان بعد عمل اسلیو ورزش کرد؟