بررسی ارتباط چاقی و استرس؛ پیشگیری از چاقی با کنترل استرس